Dom

Ubezpieczenie mieszkań i domów
Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje następstwa szkód wyrządzonych przez kradzież, włamanie, rabunek, ogień, zalanie, powódź,przepięcia, huragan, uderzenia piorunu, eksplozje, grad, upadek statku powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi oraz zdarzenia w związku, z którymi ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 
Kreator stron www - szybka strona internetowa